ASH/HMS Opplæring

Theia AS tilbyr opplæring i arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg.

Opplæringen gis i henhold til ”Forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip” .

Opplæringen vil inneholde innføring i de punkter som er beskrevet i forskriften § 5-14.

Gjennomført opplæring dokumenteres med at den enkelte kandidat får utdelt opplæringsbevis med beskrivelse på hva som er gjennomgått under opplæringen.

Utdrag av forskriften:

Forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip, FOR-2005-01-01-8

  • 1-1.Formål

Formålet med denne forskrift er å sikre at arbeid og fritid om bord tilrettelegges og organiseres slik at de som har sitt arbeid om bord sin sikkerhet og fysiske og psykiske helse ivaretas i samsvar med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet. Forskriften skal videre sikre at de som har sitt arbeid om bord sin sikkerhet og helse beskyttes mot farer som oppstår eller kan oppstå ved eksponering for kjemikalier og biologiske faktorer i arbeidsmiljøet.

  • 1-2.Virkeområde

(1) Denne forskriften gjelder for den som har sitt arbeid om bord på norsk skip, inkludert fiske- og fangstfartøy, med mindre vedkommende bare arbeider om bord mens skipet ligger i havn eller bare foretar inspeksjoner om bord. Det samme gjelder for flyttbare innretninger så langt ikke annet følger av arbeidsmiljøloven og den til enhver tid gjeldende forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

 (2) Bestemmelsene i kapittel 1-6 samt kapitlene 14-16 er generelle bestemmelser om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse. Kapitel 7-13 gir tilleggsbestemmelser.

  •  5-14.Opplæring
  1. Verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget skal få den opplæring som er nødvendig for at de skal kunne utføre sine verv på en forsvarlig måte. Utgifter til slik opplæring skal dekkes av rederiet

(3) Opplæringens varighet skal være minst 40 timer. Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer dersom partene i felleskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang. Opplæringen skal dokumenteres

 

Link til forskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-01-01-8

© Copyright Theia.no